การเปลี่ยนแปลงดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 5x5 เมื่อใช้วิธีการดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐานจนเกิดเมทริกซ์สามเหลี่ยมบน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตฤณ โป๊ะวัฒนา, รณกร โยธาฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิรพัฒณ์ พุ่มคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 5x5 ที่ใช้การดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐาน เพื่อให้เกิดเมทริกซ์สามเหลี่ยมบน โดยเป็นวิธีที่มักใช้สำหรับหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ที่มีมิติมากกว่า 4 x4 เนื่องจากการดำเนินการตามแถวเบื้องต้นกับเมทริกซ์ที่มีมิติมากกว่า 4 x 4 จะมีผลต่อดีเทอร์มิแนนต์ โดยสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ที่ได้จากการดำเนินการตามแถวเบื้องต้นในปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของดีเทอร์มิแนนต์ ผู้ทำโครงการจึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 5x5 เมื่อใช้วิธีการดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐานจนเกิดเมทริกซ์สามเหลี่ยมบน