การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยระบบหมุนตามแสงอาทิตย์และระบบปล่อยน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พริษฐา ผลดี, อัญชิสา บุญแฟง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี เพ็ชรนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีประชาชนจำนวนมากสนใจที่จะติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในบ้านพักอาศัยของตน แต่เนื่องจากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ยังมีต้นทุนสูงและระยะเวลาในการคืนทุนนาน ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำการศึกษาหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ เพื่อให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น ทำให้ระยะเวลาในการคืนทุนสั้นลง และเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ลดภาวะโลกร้อนลงแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานอีกทางหนึ่งด้วย