ถุงนอนปรับอากาศด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา อภิชาตวาณิช, พัชริดา จันทร์เพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เทียมทะนง, สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถุงนอนปรับอากาศด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาการนอนที่ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป โดยถุงนอนปรับอากาศด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 1.ส่วนที่เป็นตัวเครื่องสำหรับปรับอุณหภูมิภายในถุงนอน 2.ถุงนอน โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ คือ เทอร์โมอิเล็กทริกจะประกอบด้วย สารกึ่งตัวนำสองชนิด คือ สารกึ่งตัวนำชนิด P และ สารกึ่งตัวนำชนิด N ประกอบอยู่บนแผ่นเซรามิค ขณะที่ผ่านกระแสไฟฟ้า จาก N ไป P อุณหภูมิที่จุดต่อจะลดลง และทำหน้าที่ดูดความร้อนจากบริเวณรอบๆ ความร้อนจะถูกพาไปโดยอิเล็กตรอน และปล่อยที่ด้านตรงข้าม ซึ่งเราได้ใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกทาง ด้านเย็นในการให้ความให้ความเย็นแก่ของเหลวจากนั้นส่งผ่านท่อเข้าไปในถุงนอน และได้แบ่งการศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ศึกษาหลักการทำงานของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกและนิยามต่างๆของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก

  2. ศึกษาการระบายความร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริก

  3. ศึกษาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามความยาวของท่อ

  4. การวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเพื่อออกแบบเครื่องทำความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก

  5. ศึกษาส่วนประกอบของถุงนอน