ถังขยะไอโอทีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา แก้วขาว, ธีร์วรา คะชุนรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการใช้ถังขยะ และลดปัญหาขยะจำพวกแก้วน้ำที่มีน้ำเหลืออยู่ในแก้วโดยผู้คนไม่ได้เททิ้งก่อนที่จะนำไปทิ้ง หรือที่ผู้คนวางทิ้งทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น พื้นถนน ที่นั่งตามสวนสาธารณะ ตามอาคารเรียนที่พบเจอ และล้นจากถังขยะที่เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ผู้วิจัยจึงได้สร้างถังขยะอัจฉริยะที่มีระบบกลไกการทิ้งน้ำที่ใช้หลักการ slope และพิธากอรัส มาใช้ในการพัฒนา และมุมเอียงที่เหมาะสมในการแยกแก้วกับน้ำออกจากกัน และมีเทคโนโลยี Internet of thing (Iot) คือ เว็บไซต์ NETPIE ของ NECTEC เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ว่ามีถังขยะอยู่จุดไหนบ้างและสถานะเป็นอย่างไรประกอบด้วย ขยะเต็ม น้ำเต็ม และแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว โดยการสแกน QR code หน้าถังขยะเพื่อเข้าเว็บไซต์ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี LINE notify มาช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยจะแจ้งเตือนสถานะเข้าไปใน line ให้เจ้าหน้าที่รู้พร้อมเข้ามาทำความสะอาดและเก็บขยะได้ มีการใช้เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมบน microcontroler โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับระดับน้ำและขยะที่ใกล้เต็มตามสเกลที่ตั้งไว้ และจุดมุ่งหมายที่สำคัญของผู้วิจัย คือ ถังขยะอัจฉริยะได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อความสะดวกสบาย และลดปัญหาการทิ้งแก้วน้ำ ที่เป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นจากน้ำที่เหลืออยู่ในแก้ว ปลูกฝังอุปนิสัยการทิ้งขยะให้ผู้คนโดยออกแบบนวัตกรรมให้มีความน่าสนใจน่าใช้งาน และการนำน้ำที่ได้จากการแยกจากแก้วมา reuse ไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีก