มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บัวงาม, ภูวิศ เชื้อชม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ( Smart Meter ) มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จะช่วยในการตรวจสอบปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ และสามารถคำนวณเป็นค่าไฟฟ้าโดยประมาณได้ โดยแสดงผลผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการตรวจสอบปริมาณดังกล่าวได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งนำไปสู่การตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้า และช่วยในการวางแผนจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพได้

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้คือ 1) ออกแบบองค์ประกอบในการทำงานของอุปกรณ์ 2) จัดหาชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ 3) เชื่อมต่อชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ต่างๆเข้าด้วยกัน 4) เขียนชุดคำสั่งเพื่อควบคุมชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ให้ทำงานตามที่ออกแบบไว้ 5) ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์แสดงผล

  1. เชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับ Anto.io เพื่อให้สามารถสั่งการเปิด ปิดกระแสไฟฟ้า ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 7) ทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์

    การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์แบ่งเป็น 3 ตอนได้แก่ 1) การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนในการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าเทียบกับดิจิตอลมิเตอร์แบบคล้องสายยี่ห้อ KYORITSU รุ่น KEW SNAP 200 2) การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนในการอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบกับมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงยี่ห้อ SAM SIAM รุ่น IPGM03 3) การทดสอบด้านการแสดงผลของเว็บไซต์

  1. การทดสอบการสั่งการเปิดปิดกระแสไฟฟ้าผ่าน anto.io