การศึกษาลักษณะทางชีวภาพและสารองค์ประกอบในหอยแมลงภู่ ที่ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของน้ำทะเลบริเวณอ่าวบางตะบูน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวัฒน์ พงศ์พันธ์เผดิมชัย, ภัทรดนัย มูลหลวง, ธนดล บุญถึง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราจะเริ่มจากการนำหอยแมลงภู่จาก3บริเวณอ่าวบางตะบูน มาตรวจหาแร่ธาตุในหอยแมลงภู่แล้วตรวจดูแร่ธาตุและองค์ประกอบของแมลงภู่ แล้วเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของทั้ง3บริเวณ