การดัดแปลงพื้นผิวภาชนะบรรจุน้ำยางพาราให้เป็นพื้นผิวไฮโดรโฟบิก ด้วยการสกัดนาโนซิลิกาจากขี้เถ้าชานอ้อย เพื่อยับยั้งการเกาะติดของน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เตวิช สรรพจักร, บุษยมาศ ศรีคง, วนิฌญา แสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, อนันตศักดิ์ เหมเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การดัดแปลงพื้นผิวภาชนะบรรจุน้ำยางพาราให้เป็นพื้นผิวไฮโดรโฟบิกเพื่อยับยั้งการเกาะติดของน้ำยางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดนาโนซิลิกาด้วยขี้เถ้าชานอ้อยโดยวิธีการโซลเจลสําหรับภาชนะบรรจุยางพารา เพื่อศึกษาการดัดแปลงพื้นผิวด้วยนาโนซิลิกาที่สกัดจากขี้เถ้าชานอ้อยโดยสารเคมีกลุ่มไซเลน และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดนาโนซิลิกาจากขี้เถ้าชานอ้อยสำหรับภาชนะบรรจุน้ำยาง โดยสกัดนาโนซิลิกาจากขี้เถ้าชานอ้อย นำมากระจายตัวในทูโลอีน แล้วนำไปผสมกับสารละลายเมทิลไตรคลอโรไซเลน จากนั้นนำไปสเปรย์บนภาชนะบรรจุน้ำยางพารา วัดค่ามุมสัมผัสและความสามารถในการละลายน้ำของสารเคลือบ