การศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดอนุภาคเถ้าลอยกับสมบัติการนำความร้อนและสมบัติเชิงกลของอิฐจีโอโพลิเมอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิติภูมิ ใหม่แก้ว, ฐิประภัทธ์ เลิศประเสริฐภากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร กุลรัตน์, ชัญญา อรสุทธิกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันกระบวนการผลิตซีเมนต์ปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกมากถึง 36.92 ล้านตันต่อปีส่งผลโดยตรงต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน โครงงานนี้จึงสนใจหาสิ่งที่สามารถทดแทนซีเมนต์ได้คือวัสดุจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) ผลิตจากเถ้าลอย (Fly ash) ซึ่งเป็นขยะอุตสาหกรรมจากการเผาถ่านหิน นอกจากนี้เถ้าลอยมีองค์ประกอบของซิลิกา (SiO2) จึงมีคุณสมบัติการนำความร้อนต่ำหรือเป็นฉนวนความร้อนที่ดี ทางผู้วิจัยจึงนำเถ้าลอยที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสร้างเป็นอิฐจีโอพอลิเมอร์แล้วหาเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อให้มีคุณสมบัติเชิงกลเทียบเคียงกับอิฐจากซีเมนต์ทั่วไป และมีคุณสมบัติการนำความร้อนต่ำสามารถประยุกต์เป็นนวัตรกรรมสิ่งปลูกสร้างประหยัดพลังงานในการทำความเย็นได้