การศึกษาความความเข้มข้นของสาหร่ายคลอเรลล่าในน้ำเขียวเพื่อพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไข่ของไรแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตนุภัทร ก๊กเกียรติกุล, ภูธิป ธีรอนุปัญ, พชร โชติจิรนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัตน์ ดำเกาะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไรแดงเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัว ด้วยเหตุนี้ไรแดงจึงได้รับความนิยมในการนำมาอนุบาลสัตว์น้ำเนื่องจากจะทำให้อัตราการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันการขนส่งไรแดงสดในระยะไกลยังไม่สามารถทำได้ เพราะไรแดงสดจะตายในระหว่างการขนส่ง แต่หากขนส่งเป็นไข่ของไรแดงแล้วค่อยนำไข่ไปฟักในภายหลังแทนจะทำให้มีอัตรารอดสูงกว่า

ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอุตสาหกรรมการขนส่งไข่ไรแดง ผู้จัดทำจึงทำการศึกษาอัตราการสร้างไข่ของไรแดงภายใต้ความเข้มข้นของสาหร่ายคลอเรลล่าที่เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมที่จะสามารถผลิตไข่พักได้มากที่สุด โดยผู้จัดทำได้เลือกใช้สาหร่ายคลอเรลล่าเป็นตัวแปรต้นในการศึกษาครั้งนี้ โดยสมมติฐานคือ น้ำเขียวที่มีความเข้มข้นของอาหารมากกว่าจะให้จำนวนไข่พักเฉลี่ยมากกว่าน้ำเขียวที่มีความเข้มข้นของอาหารน้อยกว่า

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้จัดทำจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน(analysis of variance)โดยการให้ตัวแปรต้นเป็นความเข้มข้นของ chlorella sp. และตัวแปรตามเป็นจำนวนไข่พักของไรแดง แต่เนื่องจากการทดลองยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานจึงยังไม่สามารถสรุปผลการทดลองได้