การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่เกิดจากการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของรูปสามเหลี่ยมใดๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสชกพันธ์ สายชล, พลภูมิ กำธรทักษิณา, ธนภูมิ เล็กสกุลไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชกฤศ แก้วเต็ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม C เป็นมุมฉาก สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ทั้งสามด้านดังนี้ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABDE, BCFG และ ACHI โดยทฤษฎีบทของพีทาโกรัสจะได้ว่า ผลรวมของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส BCFG กับ ACHI จะเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABDE ลากส่วนของเส้นตรง DG, FH และ IE แล้วสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนส่วนของเส้นตรงทีสร้างขึ้น เมื่อสร้างส่วนของเส้นตรงรูปแบบเดิมกับที่สร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า เราจะทราบความสัมพันธ์ว่า ผลรวมของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สร้างบนส่วนของเส้นตรงเป็นสามเท่าของผลรวมของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และรูปสี่เหลี่ยมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีพื้นที่เท่ากัน โครงงานนี้จะศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปเหลี่ยมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อสร้างส่วนของเส้นตรงและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนส่วนของเส้นตรงตามการสร้างในขั้นต้นต่อไปไม่สิ้นสุด