ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมโรคที่เกิดจากแบคทีเรียในผักออแกนิค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คัชริกา ดีชื่น, พิมพ์ลภัส พูนสวน, พีรพล คำจริง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธภิาพสารสกัดจากพืช7ชนิดคือกระเทียม ขมิ้นชัน กากนํ้าตาล สะเดา ผักแพว และรําข้าว สกัดด้วยตัวละลาย3ชนิดคือเอทานอล อะซิโตน และเฮกเซน ที่ระดับความเข้มข้น 10,000 20,000 30,000 40,000 และ 50,000 ppm กับชุดควบคุมคือ นํ้ากลั่น และสารเคมี Captan 1,000 ppmn ในการควบคุมโรคที่เกิดจาก แบคทีเรีย Erwinia carotovora pv. carotovora. ในผักออแกนิค