ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมโรคที่เกิด จากแบคทีเรียในผักออแกนิค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คัชริกา ดีชื่น, พิมพ์ลภัส พูนสวน, พีรพล คำจริง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาดังกล่าวน่าจะมีวัตถุประสงค์ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช 7 ชนิด(กระเทียม, ข่า, ขมิ้นชัน, กากน้ำตาล, สะเดา, ผักแพว, และรำข้าว) สกัดด้วยตัวละลาย 3 ชนิด (เอทานอล, อะซิโตน, และเฮกเซน) ในระดับความเข้มข้นต่าง ๆ (10,000, 20,000, 30,000, 40,000, และ 50,000 ppm) เพื่อดูว่าสารสกัดจากพืชเหล่านี้มีความสามารถในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora pv. Carotovora; นหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมี Captan ที่เข้มข้น 1,000 ppm เป็นกลุ่มควบคุมหรือตัวคุมในการทดลองดังกล่าว

การศึกษานี้ช่วยให้ผู้วิจัยหรือเกษตรกรทราบว่าสารสกัดจากพืชเหล่านี้สามารถเป็นทางเลือกในการควบคุมโรคในผักออแกนิค;แทนการใช้สารเคมีที่มีความพิจารณาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์มากกว่า เพื่อให้ผลผลิตผักออแกนิคมีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการบริโภค.