โครงงานเปิดปิดไฟอัตโนมัติจาก Kid bright ผ่านโทรศัพท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนชาต ลัคนาศิโรรัตน์, พบธรรม พลอินทร์, สรศักดิ์ อินนุรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอมอร เซี่ยงฉิน, พัชวิมา จีนหมั้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี บลูทูธในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า และสร้างระบบต้นแบบเพื่อแสดงการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านการสื่อสารไร้สาย เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า การทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาณควบคุมจะถูกส่งผ่านบลูทูธจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยัง บอร์ด Kid Bright เพื่อส่งประมวลผลสั่งการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานด้วยสัญญาณการควบคุมจากโทรศัพท์มือถือ โดยโครงงานนี้พัฒนาจากโปรแกรมต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ Kid Bright ที่ใช้ภาษา Python ในการทำงาน เป็นต้น และจัดทำระบบต้นแบบแสดงผลของระบบ การทำงานของระบบควบคุมให้เป็นไปตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ยังมีการแจ้งเตือนกลับ และแสดงที่หน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ควบคุมระบบทราบ

โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสะดวกสบายและเป็นการนำ บอร์ด Kid Bright มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาโดยการคิดค้นโครงงานเปิดปิดไฟอัตโนมัติจาก Kid bright ผ่านโทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว