การพัฒนาไฮโดรเจลเพื่อรักษาความชื้นในดินจากเพกตินและเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกผลไม้เหลือทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญจธิษณ์ จันทร์ต๊ะฝั้น, ฮาอิม คิม, แอนนาเบล บอนด์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาภัยแล้งที่มีสาเหตุมาจากความแปรปรวนของสภาพลมฟ้าอากาศในปัจจุบันส่งผลให้ภาคการเกษตรมีผลผลิตที่ลดต่ำลง ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาวัสดุกักเก็บความชื้นในรูปของไฮโดรเจลเพื่อใช้สำหรับผสมลงในดินที่เพาะปลูกพืช ซึ่งพัฒนามาจากเพกตินจากเปลือกส้มโอ และเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกกล้วยและเปลือกทุเรียน และนำมาทดสอบประสิทธิภาพและหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้งาน ด้วยการทดลองผสมดินเพาะปลูกพืช สังเกตและบันทึกอัตราการงอกและการเจริญเจิบโตองต้นพืช โดยคาดหวังว่าวัสดุที่พัฒนาขึ้นจะช่วยรักษาความชื้นในดินได้ดี ทำให้พืชมีอัตราการงอกและการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น ภายใต้สถานการณ์ภัยแล้งหรือมีการจัดสรรน้ำอย่างจำกัดด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากได้ และยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการจัดการขยะและของเสียให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าอีกด้วย