การศึกษาและจำแนกลักษณะโรคของใบข้าวด้วยโปรแกรม CiRA CORE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิบังอร สุพันทวี, วนิสา ไวจำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ราชันย์ ต้นกันยา, อภิวัฒน์ ศรีกัณหา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวถือได้ว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย ทุกภูมิภาคของประเทศไทยสามารถปลูกข้าวได้ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก แต่เกษตรกรหรือชาวนาส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคข้าว ไม่สามารถจำแนกโรคพืชได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและแม่นยำ ส่งผลให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายจากโรคของข้าว ทำให้สูญเสียผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มของผู้วิจัยได้เห็นความสำคัญของการจำแนกลักษณะของโรคข้าว จึงได้ศึกษาศึกษาและจำแนกลักษณะโรคของใบข้าว ด้วยโปรแกรม CiRA CORE โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อนำ Model ของปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในการจำแนกลักษณะโรคของใบข้าวผ่านโปรแกรม CiRA CORE 2) เพื่อให้เกษตรกรนำ Model ของปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจำแนกลักษณะโรคของใบข้าวผ่านโปรแกรม CiRA CORE ซึ่งกลุ่มของผู้วิจัยจะนำภาพตัวอย่างโรคของใบข้าวมาผ่านการ Deep Train ในโปรแกรม CiRA CORE เพื่อให้โปรแกรมสามารถจำแนกลักษณะของโรคได้