การศึกษาผลของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ และค่าความชื้นของดินต่อชนิดและจำนวนแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตพร โล่ห์เส็ง, วริศรา พันธุมะเกียรติ, พิชชาพร รัตนรุ่งโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิวัฒน์ ศรีกัณหา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์