การตรวจสอบการหารลงตัวโดยตัวหารคือ 3^m เมื่อ m เป็นสมาชิกของเซต 1 ถึง 10

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมลรัตน์ รามยัง, สุวลักษณ์ บัวกิ่ง, กานต์ธีรา กังแฮ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรารถนา เมืองแก้ว, วิฑิตพงค์ พะวงษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือเพื่อหากฎในการตรวจสอบการหารลงตัวของ 3^m เมื่อ m เป็นสมาชิกของสับเซต 1 ถึง 10 โดยการใช้ทฤษฎีบททวินาม พบว่า

3|a(n)a(n-1)a(n-2)…a(3) a(2) a(1) ก็ต่อเมื่อ 3|ซัมเมชันของ a(n-k) เมื่อ k=0 ถึง n-1

3^2|a(n)a(n-1)a(n-2)…a(3) a(2) a(1) ก็ต่อเมื่อ 3^2|ซัมเมชันของ a(n-k) เมื่อ k=0 ถึง n-1

3^3|a(n)a(n-1)a(n-2)…a(3) a(2) a(1) ก็ต่อเมื่อ 3^3|ซัมเมชันของ [(n-(k+1))(9)+1]a(n-k) เมื่อ k=0 ถึง n-1

3^4|a(n)a(n-1)a(n-2)…a(3) a(2) a(1) ก็ต่อเมื่อ 3^4|ซัมเมชันของ [(n-(k+1))(9)+1]a(n-k) เมื่อ k=0 ถึง n-1

3^5|a(n)a(n-1)a(n-2)…a(3) a(2) a(1) ก็ต่อเมื่อ 3^5|ซัมเมชันของ [(n-(k+2))(n-(k+1)(9^2)+(n-(k+1))(9)+1]a(n-k) เมื่อ k=0 ถึง n-1

3^6|a(n)a(n-1)a(n-2)…a(3) a(2) a(1) ก็ต่อเมื่อ 3^6|ซัมเมชันของ [(n-(k+2))(n-(k+1)(9^2)+(n-(k+1))(9)+1]a(n-k) เมื่อ k=0 ถึง n-1

3^7|a(n)a(n-1)a(n-2)…a(3) a(2) a(1) ก็ต่อเมื่อ 3^7|ซัมเมชันของ [(n-(k+3))(n-(k+2))(n-(k+1)(9^3)+(n-(k+2))(n-(k+1)(9^2)+(n-(k+1))(9)+1]a(n-k) เมื่อ k=0 ถึง n-1

3^8|a(n)a(n-1)a(n-2)…a(3) a(2) a(1) ก็ต่อเมื่อ 3^8|ซัมเมชันของ [(n-(k+3))(n-(k+2))(n-(k+1)(9^3)+(n-(k+2))(n-(k+1)(9^2)+(n-(k+1))(9)+1]a(n-k) เมื่อ k=0 ถึง n-1

3^9|a(n)a(n-1)a(n-2)…a(3) a(2) a(1) ก็ต่อเมื่อ 3^9|ซัมเมชันของ [(n-(k+4))(n-(k+3))(n-(k+2))(n-(k+1)(9^4)+(n-(k+3))(n-(k+2))(n-(k+1)(9^3)+(n-(k+2))(n-(k+1)(9^2)+(n-(k+1))(9)+1]a(n-k) เมื่อ k=0 ถึง n-1

3^10|a(n)a(n-1)a(n-2)…a(3) a(2) a(1) ก็ต่อเมื่อ 3^10|ซัมเมชันของ [(n-(k+4))(n-(k+3))(n-(k+2))(n-(k+1)(9^4)+(n-(k+3))(n-(k+2))(n-(k+1)(9^3)+(n-(k+2))(n-(k+1)(9^2)+(n-(k+1))(9)+1]a(n-k) เมื่อ k=0 ถึง n-1

หมายเหตุ a(n) แทน aห้อยด้วยn

a(n-1) แทน aห้อยด้วยn-1

a(n-2) แทน aห้อยด้วยn-2 เป็นต้น