การพัฒนาแผ่นแปะผิวผิวหนังสำหรับส่งสารไดอะซีรีนระบบนาโนอิมัลชั่นด้วยพลาสติกชีวภาพร่วมกับเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพร ศรีสันติสุข, นฤพล โอวาทจรูญจิตต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย, ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไดอะซีรีนเป็นยาสำคัญสำหรับรักษาอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมที่พบมากในผู้สูงอายุ โดยการบริหารยาที่มีความนิยมนั้นคือการรับประทาน ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายมากมาย อีกทั้งยังทำให้ประสิทธิภาพของยานั้นได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการนำส่งยาในรูปแบบที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนั่นคือการส่งสารผ่านผิวหนัง ซึ่งทำให้ปัญหาดังที่กล่าวมานั้นลดลง สามารถควบคุมการให้ยาได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงได้ศึกษาการพัฒนาแผ่นแปะผิวผิวหนังสำหรับส่งสารไดอะซีรีนระบบนาโนอิมัลชั่นด้วยพลาสติก PVA เทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่ง โดยได้ทดสอบอัตราการซึมผ่านของตัวยา ผลการทดสอบพบว่าสามารถซึมผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพ จากผลการตรวจสอบพบว่ามีลักษณะของยาไดอะซีรีนกระจายตัวกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหวังว่าจะเป็นแนวทางในการแพทย์เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไป