การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณซี-ไฟโคไซยานินของ Oscillatoria sp. ที่ได้รับแสงระหว่างแสงสีจาก LED และแสงขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตน์ศิริ จินตวร, ธัญญาลักษณ์ ลี้สิริกุลชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Oscillatoria sp. เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่มีรงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ซี-ไฟโคไซยานินเป็นรงควัตถุสีน้ำเงินที่พบเฉพาะในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณซี-ไฟโคไซยานินของ Oscillatoria sp. ที่ได้รับแสงระหว่างแสงสีจาก LED และแสงขาว โดยใช้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์และไดโอดเปล่งแสง (LED) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มปริมาณซี-ไฟโคไซยานินกับสีของแสง และเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในการเพิ่มปริมาณการผลิตซี-ไฟโคไซยานินให้เพียงพอต่อความต้องการมาประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ ศึกษาผลของความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกันต่อปริมาณซี-ไฟโคไซยานิน ทำการเพาะเลี้ยง Oscillatoria sp. โดยดัดแปลงจากวิธีของ กนกกานต์ นาคทอง (2556) และวิธีการสกัดซี-ไฟโคไซยานิน โดยดัดแปลงจากวิธีของรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ และคณะ (2558) ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ปริมาณซี-ไฟโคไซนินของ Oscillatoria sp. ที่ได้รับแสงระหว่างแสงสีจาก LED และแสงขาว จะมีปริมาณแตกต่างกัน โดยปริมาณซี-ไฟโคไซยานินใน Oscillatoria sp. ที่ได้รับแสงระหว่างแสงสีแดงจาก LED ตามด้วยส้มและเหลืองตามลำดับ