การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมเปลือกเงาะ เปลือกมังคุด และเปลือกทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยแผ่นดิน ปริศนานันทกุล, มนปริยา แซ่กัม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมเปลือกเงาะ เปลือกมังคุด และเปลือกทับทิม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารแทนนินที่มีอยู่ในเปลือกเงาะ เปลือกมังคุด และเปลือกทับทิม เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดที่เหมาะสมต่อการย้อมผ้าไหม เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการย้อมผ้าไหม และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมเปลือกเงาะ เปลือกมังคุด และเปลือกทับทิม โดยนำเปลือกผลไม้ทั้งสามชนิดมาทำการเปรียบเทียบปริมาณสารแทนนิน ใช้วิธีการตกตะกอนของไข่ขาว ก่อนจะนำเปลือกผลไม้สองชนิดที่มีปริมาณสารแทนนินมากที่สุดไปทำการทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยย้อมผ้าไหมด้วยสารสกัดที่มีความเข้มข้น 25% 50% 75% และ 100% ตามลำดับ นำผ้าที่ย้อมเสร็จแล้วตากให้แห้ง ทดสอบวัดค่าสีของผ้าก่อนและหลังย้อมด้วยเครื่อง Colorimeter เมื่อได้อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดจากนั้นนำสารสกัดมาทดสอบหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการย้อม โดยน้ำผ้าไหมย้อมกับสารสกัดเป็นระยะเวลา 60 80 100 นาที ตามลำดับ และทดสอบวัดค่าสีของผ้าก่อนและหลังย้อมด้วยเครื่อง Colorimeter ต่อมาเมื่อได้ผ้าไหมที่ย้อมด้วยความเข้มข้นของสารสกัดและระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว จึงนำมาทดสอบการป้องกันรังสียูวีด้วยเครื่อง Spectrophotometer โดยนำผ้าไหมตั้งทิ้งไว้กลางแสงแดดเป็นเวลา 3 ชั่วโมง วัดค่ารังสียูวีบริเวณเหนือและใต้ผ้าไหม ทำการบันทึกผลค่ารังสียูวีของผ้าไหม