การยับยั้งการเจริญเติบโตของกาฝากด้วยสารแทนนิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา รัตนะทรัพย์, พัชราภา เหมบุรุษ, กชพร ภู่เพียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักต้องการที่จะกำจัดกาฝากออกจากต้นไม้ แต่ทว่ากาฝากเหล่านั้นก็ยังคงเกิดขึ้นได้อีก เราต้องใช้เวลาอย่างมากในการกำจัดกาฝากเหล่านี้ หรือบางคนอาจจะใช้สารเคมีในการกำจัดกาฝากซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการกำจัดวัชพืชเหล่านี้ แต่ผลที่ตามมานั้น คือ อาจจะช่วยให้กาฝากนั้นตายจริงได้ แต่สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราและเป็นอันตรายต่อต้นไม้ที่โดนสารนั้นด้วย พืชที่มีสารในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได้บ้าง จากการค้นคว้าข้อมูลทำให้เราพบว่ามีพืชหลายชนิดที่มีสารในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชได้โดยการนำสารสกัดจากใบสาบเสือ เปลือกกล้วยหอมและใบมะขามซึ่งในพืชทั้ง 3 ชนิดนี้มีสารที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชหรือกาฝากได้ คือ สารแทนนินเป็นสารพบมากในพืชที่มีรสฝาด มีฤทธิ์ในการบรรเทาท้องเสีย และป้องกันการทำลายของเชื้อรา หรือแบคทีเรียบางชนิด ด้วยเหตุนี้การประยุกต์ใช้สารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชที่มีสารที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช จึงเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะแนะนำที่จะหาพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่หาง่ายและพบมากในชีวิตประจำวันมาใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช