การศึกษาประสิทธิภาพในการการยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Oryza sativa) ในแต่ละขนาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บัวบูชา ฉุ้นประดับ, ปริยฉัตร รุธิรโก, วีริยา ธารทัศนวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพนาถ น้อยแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่จากสารสกัดหยาบโปรตีนไฮโดรไลเซตจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ในช่วงขนาดแตกต่างกัน โดยใช้ viva spin column ขนาด 5 kDa, 30 kDa และ100 kDa ในการแยกขนาดโปรตีน และนำมาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์สามชนิด ได้แก่ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ (fibroblast), เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดไม่แพร่กระจาย (HT-29), เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดแพร่กระจาย (SW620) วิธีการทดลองแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน ได้แก่ 1. การเตรียมและแยกขนาดของโปรตีนจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ 2. การเลี้ยงเซลล์ 3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดโปรตีนแต่ละขนาดด้วยวิธี MTT assay และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์โดยคำนวณหาร้อยละการมีชีวิตรอดของเซลล์ที่ความเข้มข้นต่างๆ จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซตขนาดมากกว่า 100 kDa และ ขนาด 100-30 kDa สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดแพร่กระจาย (SW620) เมื่อใช้ควาทเข้มข้น 10 mg/ml แต่ในขนาด 5-30 kDa กระตุ้นการเจริญเติบโตของทั้งสามเซลล์