การศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจวัดความช้ำของสาลี่ที่ผ่านกระบวนการเตรียมด้วยวิธีต่างๆ โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณณภพ รามจันทร์, เกริกพล โกวิทางกูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริต สมานรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นโครงการที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมผลไม้ (Treatment) ที่เหมาะสมที่สุดกับสาลี่เพื่อใช้ในการตรวจวัดความช้ำโดยกลุ่มผู้จัดทำจะใช้กล้องความร้อน (Thermal Camera) ในการวัดอุณหภูมิที่พื้นผิว เพื่อหาความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและความลึกของรอยช้ำ (Bruise Depth)