การศึกษาประสิทธิภาพในการกรองรังสี UV ของผ้าฝ้ายย้อมสีจากสาหร่ายกลุ่มไซยาโนแบคทีเรียชนิด Calothrix sp., Nostoc microscopicum และ Scytonema sp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณธารธรรม หมื่นนารายณ์, ณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี ดิษรัฐกิจ, ธัญญรัตน์ ดำเกาะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สาหร่ายกลุ่มไซยาโนแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรคาริโอตที่ถูกนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยอย่างมากและแพร่หลาย เพราะมีความหลากหลายทางสายพันธุ์และการนำไปใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง การบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งในตัวไซยาโนแบคทีเรียมีสารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ตัวอย่างเช่นความสามารถในการดูดซับรังสี UV ของรงควัตถุไซโตเนมินและสารประกอบ MAAs โดยในปัจจุบันมีการคิดค้นสีย้อมธรรมชาติจากรงควัตถุของสาหร่ายทะเลเพื่อเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรของต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมสีย้อม อย่างไรก็ตาม จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นประกอบกับปัญหาจากรังสี UV ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากรังสี UV จะไปทำลาย DNA ในตัวมนุษย์และก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังหรือกระจกตาอักเสบได้หากได้รับในปริมาณมากและยังยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชและทำลาย DNA ของพืชอีกด้วย ดังนั้นทีมผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาผ้าฝ้ายย้อมสีจากสาหร่ายกลุ่มไซยาโนแบคทีเรีย เพื่อเพิ่มประสิทธิในการกรองรังสี UV ของผ้าฝ้ายย้อมสีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะมีการศึกษาประสิทธิภาพการกรองรังสี UV ของผ้าฝ้ายย้อมสีจากสาหร่ายกลุ่มไซยาโนแบคทีเรียชนิด Calothrix sp., Nostoc microscopicum และ Scytonema sp. โดยใช้จุนสี (CuSO4) เป็นตัวมอร์แดนท์ นอกจากนี้จะมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกรองรังสี UV กับระยะเวลาการใช้งานเพื่อนำไปพัฒนาต่อและนำไปใช้งานได้จริงในทางอุตสาหกรรมสีย้อมอีกด้วย ผ้าฝ้ายยอมสีจากสาหร่ายกลุ่มไซยาโนแบคทีเรียที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยเป็นทางเลือกสำหรับการใช้สีย้อมธรรมชาติที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพในการกรองรังสี UV เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและสีย้อมในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เช่น เสื้อผ้าหรือม่านที่มีความสามารถในการกรองรังสี UV