เฝือกอ่อนที่ทำจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาพร คงสุวรรณ, ปวริศา แก้วพันมา, พลอยฐนิชศา ชัชรินทร์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกุล บุญเพ็ญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเฝือกอ่อนที่ทำจากผักตบชวา โดยโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำ โดยจะนำผักตบชวา20 กิโลกรัมมาตากแห้ง 2 อาทิตย์ แล้วนำไปอบในตู้อบแห้งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่งโมง หลังจากนั้นก็นำไปใส่เครื่องอัดให้เป็นแผ่น นำไปทดสอบความยึดหยุ่น