ถุงเพาะชำไบโอพลาสติกจากเส้นใยผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณฑิรา แจขจัด, มัลลิยา แจขจัด, อุมาพร มุสิกานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณัฐชา โนจิตร, จักรรินทร์ เณรจาที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถุงเพาะชำจากเส้นใยผักตบชวา จัดทำขึ้นเพื่อต้องการนำผักตบชวาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในคลองบริเวณรอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ซึ่งพบว่าไม่ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดเลย ทั้งยังเป็นมลพิษที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางน้ำ มาใช้เป็นวัสดุในการทำถุงเพาะชำแทนถุงเพาะชำที่ทำจากพลาสติก เพื่อเป็นการนำผักตบชวามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อช่วยลดการใช้ถุงเพาะชำที่ทำจากพลาสติก โดยมีขั้นตอนการทำโครงงานอย่างละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การทำกระดาษจากเส้นใยผักตบชวา

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหาวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นที่สามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพของกระดาษผักตบชวา ในด้านความแข็งแรง คงทน และไม่เปื่อยยุ่ยง่ายเมื่อโดนน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบความสามารถในการยืดหยุ่นของกระดาษผักตบชวา

ขั้นตอนที่ 4 การนำกระดาษผักตบชวาที่ชุบด้วยน้ำต้มจากเปลือกไม้ของพืชตัวอย่างแต่ละชนิด ซึ่งเป็นวัสดุที่ธรรมชาติที่หามาได้ มาทำเป็นถุงเพาะชำ

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบความสามารถในการย่อยสลายของถุงเพาะชำ