ฝ้าคอมโพสิตจากเส้นใยผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์สิณี ชาญชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ, รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันวัสดุคอมโพสิตหรือวัสดุประกอบเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในทางอุสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมากเช่น อุสาหกรรมก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานพาหนะไปจนถึงอุปกรณ์การกีฬาและของใช้รอบตัว เพราะวัสดุคอมโพสิตสามารถปรับให้มีคุณสมบัติเด่นในด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างเฉพาะเจาะจง

รายงานนี้ศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวัดค่าการดูดซับเสียง ความเป็นฉนวนความร้อน ค่าการดูดซับน้ำ และรัศมีดัดงอจากฝ้าคอมโพสิตจากเส้นใยผักตบชวา

โดยการนำผักตบชวามาแปรรูปให้เป็นเส้นใยและปรับปรุงพื้นผิวจากนั้นนำเส้นใยผักตบชวาผสมกับผงยิปซัมและผงยาแนวและขึ้นรูปเป็นฝ้าทรงสี่เหลี่ยมจำนวน 10 ชิ้นโดยแต่ละชิ้นเมื่อขึ้นรูปแล้วจะนำไปอบในอุณหภูมิที่แตกต่างกันคืออุณหภูมิตั้งแต่ช่วง 90-120 องศาเซลเซียสและทดสอบประสิทธิภาพที่เป็นผลจากการอบในอุณหภูมิที่ต่างกันโดยวัดค่าการดูดซับเสียง การดูดซับน้ำ ความแข็งแรงและความหนาแน่นตามลำดับ