ประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนชนิด Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA) ในการนำส่ง Small interfering RNA (siRNA) ที่จำเพาะต่อยีน Bcl-2 เพื่อยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งปากมดลูก HeLa cell line

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญปีใหม่ อินทศร, ภัททิรา อนุศาสน์อมรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง, เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่อง ประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนชนิด Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA) ในการนำส่ง Small interfering RNA (siRNA) ที่จำเพาะต่อยีน Bcl-2 เพื่อยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งปากมดลูก HeLa cell line มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาผลของยีน Bcl-2 ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) เมื่อทดสอบร่วมกับยาDoxorubicin เปรียบเทียบประสิทธิภาพการนำส่ง siRNA โดยใช้อนุภาคนาโน PLGA ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) มีขั้นตอนการดำเนินงานคือ นำ HeLa cell มาเลื้ยงแล้ว ศึกษาประสิทธิภาพของ siBcl-2 ที่นำส่งด้วย Lipofectamine เมื่อใช้ร่วมกับ Doxorubicin โดยจะวัดจากค่า cell viability (การมีชีวิตของเซลล์) โดย Cell titer blue test (ตรวจสอบการมีชีวิตของเซลล์) และ Caspases activity test (ตรวจสอบการตายของเซลล์) และ การทดสอบด้วยเทคนิค Realtime PCR เพื่อตรวจสอบการลดการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะเจาะจง แล้วเปรียบเทียบระบบการนำส่ง siBcl-2 โดยเตรียมอนุภาคนาโน PLGA แล้วบรรจุ siBcl-2 แล้วตรวจสอบค่า cell viability พบว่า 1. siBcl-2 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งยีน Bcl-2 2. การใช้อนุภาค PLGA มีประสิทธิภาพในการนำส่ง siBcl-2 มากกว่าการนำส่งแบบอิสระ