การศึกษาผลของสารสกัดจากสกัดจากโรสแมรี่ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิจักขณ์ พงษ์หิรัญเจริญ, อภินันท์ ศิริภักดีชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินาถ โขพิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อคือ

  • บทนำฉบับย่อ

  • วถปส.โครงงาน

  • วิธีการดำเนินการคร่าวๆ

  • ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทั้งหมดเขียนรวมใน 1 ย่อหน้า