การศึกษาผลของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาในการห่อหุ้มฝอยทองกรอบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐเมธี ชุ้นสามพราน, พีรภัทร์ จำเริญพูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์