การวิเคราะห์หาปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสีของแป้งและไอโอดีนบนกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลลิตภัทร มณีกุล, กัญชพร วัฒนพงศ์กิตติ, นภสร ชนะนนทกานต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนีกร จิรคุณากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของปฏิกิริยาต่าง ๆ โดยจะสามารถบ่งบอกถึงปริมาณของสารตั้งต้นโดยเบื้องต้นได้ ทำให้มีการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับการตรวจวัดปริมาณของสารตั้งต้นซึ่งทำได้หลายวิธี แต่มีข้อจำกัดในเรื่องเครื่องมือ ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้นโครงงานนี้จึงสนใจพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างแป้ง ไอโอดีน และเจลาติน เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเข้าทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไอโอไดด์ ได้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และไอโอดีน

หากปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีมาก ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเข้าทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไอโอไดด์ ได้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และไอโอดีน แล้วไอโอดีนจะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของกระดาษเป็นสีน้ำเงินมากตามปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยช่วงความเป็นเส้นตรงพบว่าให้ช่วงความเป็นเส้นตรงที่ดี 2 ช่วง คือช่วงปริมาณความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ 0.1 - 1.0 mM ให้สมการเส้นตรงดังนี้ y = (-25.321±0.830)x + (74.327±0.510) และค่า R² = 0.9968 และช่วงปริมาณความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ 1.0 - 7.0 mM ให้สมการเส้นตรงดังนี้ y = (-2.5929±0.210)x + (50.571±0.938) และค่า R² = 0.9683 เมื่อใช้เจลาตินที่ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซนต์โดยมวลต่อปริมาตร อัตราส่วนระหว่างโพแทสเซียมไอโอไดด์และน้ำแป้งที่อัตราส่วน 3:2 และโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่ความเข้มข้น 150 mM