การตรวจวัดวิตามินซีด้วยเทคนิคทางแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรัชพร อุทยรังษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สำอางค์ มีศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิตามินซี หรือ L-ascorbic acid เป็นวิตามินที่ละลายได้ดีในน้ำ เมื่อถูกออกซิไดซ์จะเปลี่ยนเป็น dehydroascorbic acid เนื่องจากวิตามินซีเป็น reducing agent ที่ดี จึงถูก oxidize ได้ง่าย ทำหน้าที่เป็น antioxidant ป้องกันสารอื่นไม่ให้ถูก oxidize ได้ง่าย การฝึกงานครั้งนี้สนใจการตรวจวัดปริมาณวิตามินซี โดยอาศัยการทำปฏิกิริยาระหว่างวิตามินซีกับ Fe 3+ ซึ่งวิตามินซี จะให้อิเล็คตรอน แก่ Fe3+ เกิดเป็น Fe2+ ที่สามารถทำปฏิกิริยาต่อเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนปรัสเชียนบลู (Prussian blue, K3Fe[FeCN6]) ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีสี โดยความเข้มสีที่เกิดขึ้นแปรผันตามความเข้มข้นของวิตามินซี ซึ่งวิเคราะห์ความเข้มสีจากภาพถ่ายที่ได้จากการใช้เครื่องสแกนเนอร์ด้วยโปรแกรม Image J ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมพบว่าให้ช่วงความเป็นเส้นตรงต่อการตรวจวัดวิตามินซี 4.0-80 ไมโครโมลาร์ มีความจำเพาะที่ดี นอกจากนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้ และเม็ดยาวิตามินซี ซึ่งผลการวิเคราะห์ใกล้เคียงกับค่าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์