การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดใบผักเหมียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชนรินทร์ ชูเกลี้ยง, ศักย์ศรณ์ พงษ์ทิพย์พิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัค ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักเหลียง (Gnetum gnemon) เป็นพืชที่พบมากในภาคใต้รวมถึงจังหวัดตรัง ซึ่งต้นผักเหลียงนั้นสามารถนำส่วนใบมารับประทานได้ การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และต่อต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบเหลียง โดยสกัดด้วยตัวทํา ละลาย 3 ชนิด ได้แก่ เฮกเซน เอทานอลและน้ำกลั่น โดยนําสารสกัดที่ได้จากตัวทําละลายชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ Streptococus aureus และ Escherichia coli ด้วยวิธี agar well diffusion และหาค่า MIC MBC รวมถึงการทดสอบการต้านอนุมูลอิสระด้วยชุดทดสอบ DPPH radical scavenging assay