การทำแผนที่หญ้าทะเลโดยใช้อากาศยานไร้คนขับบริเวณอ่าวปากคลอง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิ์ จับปรั่ง, รัตนากร พลูหนัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของหญ้าทะเลโดยการลงพื้นที่สำรวจภาคพื้นดินและจากภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ และเพื่อทำแผนที่หญ้าทะเลบริเวณอ่าวปากคลอง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยอากาศยานไร้คนขับ เริ่มทำการศึกษาโดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 คือ การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของหญ้าทะเลโดยการลงพื้นที่สำรวจภาคพื้นดินและจากภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งเป็นการสำรวจการปกคลุมของหญ้าทะเลในพื้นที่ 3 จุด ทั้งสองวิธีการ โดยวิธีการลงพื้นที่สำรวจภาคพื้นดิน และการสำรวจหญ้าทะเลจากภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ และวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของหญ้าทะเลแต่ละกลุ่มชนิดในแต่ละพื้นที่จุดศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของหญ้าทะเล โดยการถ่ายภาพทางอากาศพบหญ้าทะเลคิดเป็นค่าเฉลี่ยจาก 3 จุดศึกษาร้อยละ 29.04 และในการลงพื้นที่สำรวจพบหญ้าทะเลทั้งสิ้นร้อยละ 25.03 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกันระหว่างสองวิธี พบว่าเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของหญ้าทะเลของทั้งสองวิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งทำให้เราสามารถนำการถ่ายภาพทางอากาศสำรวจหญ้าทะเลแทนที่การลงพื้นที่จริงได้ และขั้นตอนที่ 2 คือ การทำแผนที่การปกคลุมของหญ้าทะเล โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ เริ่มจากการกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาเป็นขนาด 22,500 ตารางเมตร จากนั้นแบ่งออกเป็น 9 ส่วน ขนาดส่วนละ 50×50 เมตร และทำการออกแบบค่าการบินอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม litchi ที่ระดับความสูง 5 เมตร เหนือพื้นจุดศึกษา ทำมุมในการถ่าย -90 องศา บินด้วยความเร็ว 7.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และถ่ายภาพนิ่งทุก ๆ 2 วินาที ซึ่งในแต่ละจุดศึกษาจะแบ่งออกเป็น 13 เส้นทางการบิน ระยะห่างระหว่างเส้นเป็น 4 เมตรจากนั้นนำภาพทั้งหมดที่ได้มาประกอบเป็นแผ่นใหญ่ และนำภาพที่ได้จากทั้งสองวิธีมาระบายสีจำแนกกลุ่มชนิดหญ้าทะเลและวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของหญ้าทะเลแต่ละกลุ่มชนิดในแต่ละพื้นที่จุดศึกษา พบกลุ่มหญ้าชะเงาใบสั้นร้อยละ 9.59 กลุ่มหญ้าใบมะกรูดร้อยละ 2.21 และกลุ่มหญ้าคาทะเล ร้อยละ 0.05 มีหญ้าทะเลรวมคิดเป็นร้อยละ 11.84