ผ้าม่านอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตตรินทร์ ศุภศรี, นวพรรษ ดีเลียบ, ธนวัฒน์ แอโส๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธมลวรรณ บุญช่วย, อนิส หมานมานะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายในการเปิด-ปิดผ้าม่านโดยอัตโนมัติ ผู้วิจัยจึงได้นำตัวเซ็นเซอร์วัดแสงมาติดตั้งเพื่อรับแสงและใช้มอเตอร์ในการเปิด-ปิด ส่วนประกอบของโครงงานเริ่มจากนำเซ็นเซอร์วัดแสงมาติดตั้งไว้นอกบ้านเพื่อรับแสง หลังจากได้รับค่าแสงด้วยตัวเซ็นเซอร์วัดแสง ตัวเซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลไปยังบอร์ด Arduino แล้วบอร์ด Arduino จะประมวลผลและส่งต่อข้อมูลไปยังตัวมอเตอร์ และตัวมอเตอร์ก็ทำการเปิด-ปิดผ้าม่าน การทำงานคือ เมื่อตัวเซ็นเซอร์วัดแสงได้รับแสงสว่างตามค่าที่ตั้งไว้ ตัวมอเตอร์ก็จะทำการดึงผ้าม่านให้เปิดออก และหากแสงสว่างลดลงน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้ ตัวเซ็นเซอร์ก็จะส่งข้อมูลไปยังตัวมอเตอร์ จากนั้นตัวมอเตอร์ก็จะดึงผ้าม่านปิดกลับ ชิ้นงานนี้สามรถใช้งานได้จริงและเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังสามารถแก้ไขให้ดีกว่านี้ได้ เพื่อให้มีความเรียบร้อยและดูสวยงาม ในการทดสอบแต่ละครั้งก็จะมีข้อผิดพลาดต่างๆ แต่ทางผู้จัดทำก็สามารถหาแนวทางแก้ไขได้ ซึ่งต้องใช้ความพยายามและความอดทนต่อการทำงาน เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด