พลิกชีวิตเกษตรกร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริณัฐ กะเดช, บัญญวัฒ นวลนาค, เบญญาภา ปรียธาดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรลดา แก้วพิทักษ์, ประไพพร ถิ่นนัยธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่อง พลิกชีวิตเกษตรกร Change agriculturist’s Life By Ratio and Linear Programming

มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์อัตราส่วนแม่ปุ๋ยที่ใช้ทำปุ๋ยผสม และเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้ทำปุ๋ยผสมกับราคาปุ๋ยเคมีที่มีวางจำหน่ายในช่วงอายุต่าง ๆ ของยางพาราและปาล์มน้ำมัน (2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อัตราส่วนที่เหมาะสมของการใส่ปุ๋ยผสมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมี ของยางพาราในช่วงอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และปาล์มน้ำมัน

ช่วงอายุ 5 ปีขึ้นไป (3) เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน “Change agriculturist’s Life (พลิกชีวิตเกษตรกร)” และศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแอปพลิเคชัน โดยใช้ความรู้เรื่อง อัตราส่วน เมทริกซ์ และ

กฎของคราเมอร์ ในการวิเคราะห์อัตราส่วนแม่ปุ๋ยที่ใช้ทำปุ๋ยผสม และเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้ทำปุ๋ยผสม

กับราคาปุ๋ยเคมีที่มีวางจำหน่ายในช่วงอายุต่าง ๆ ของยางพาราและปาล์มน้ำมัน ใช้ความรู้เรื่อง ระบบสมการ อสมการ กำหนดการเชิงเส้นและโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ในการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการใส่ปุ๋ยผสมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีของยางพาราตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และปาล์มน้ำมันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ

หาต้นทุนที่ต่ำสุด อีกทั้งนำความรู้เกี่ยวกับการใช้ GitHub, Heroku, LINE API, Adobe Dreaweaver, AppServ, HTML, PHP และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสร้างแอปพลิเคชันและนำความรู้ทางสถิติมาศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อแอปพลิเคชัน “Change agriculturist’s Life (พลิกชีวิตเกษตรกร)” โดยผลการศึกษาเป็นดังนี้ (1) อัตราส่วนแม่ปุ๋ยที่ใช้ทำปุ๋ยผสมสำหรับยางพารามีทั้งหมด 5 สูตร 10 กรณี เช่น 15-15-15 กรณี Urea (46-0-0) จะได้อัตราส่วนแม่ปุ๋ย Urea : แม่ปุ๋ย DAP : แม่ปุ๋ย MOP ต่อปุ๋ยผสมสูตร 15-15-15 น้ำหนัก 1 กิโลกรัม คือ

0.25 : 0.33 : 0.25 และสำหรับปาล์มน้ำมันมีทั้งหมด 3 สูตร 6 กรณี เช่น สูตร 20-11-11 กรณี Urea

(46-0-0) จะได้อัตราส่วนแม่ปุ๋ย Urea : แม่ปุ๋ย DAP : แม่ปุ๋ย MOP ต่อปุ๋ยผสมสูตร 20-11-11 น้ำหนัก 1 กิโลกรัม คือ 0.34 : 0.24 : 0.18 และเมื่อเปรียบเทียบราคาปุ๋ยผสมกับปุ๋ยเคมีที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดพบว่าราคา

ปุ๋ยผสมถูกกว่าปุ๋ยเคมีทุกช่วงอายุ โดยตั้งแต่ 10% - 30% (2) อัตราส่วนปุ๋ยผสมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีบนพื้นที่ 1 ไร่ สำหรับยางพาราอายุ 7 - 15 ปี สูตร 20-8-20 คือ 16.5 : 18.4 ยางพาราอายุ 7 – 15 ปี สูตร 15-7-18 คือ 30.3 : 4.7 และยางพารา 15 ปีขึ้นไป สูตร 21-7-18 และสูตร 30-3-18 คือ 6.7 : 42.27 และสำหรับปาล์มน้ำมัน

อายุ 5 ปี สูตร 14-9-20 + 2 MgO ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ คือ 6.7 : 42.27 และปาล์มน้ำมันอายุ 6 ปีขึ้นไป สูตร 14-14-21 + 2 MgO ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ คือ 6.7 : 42.27 (3) สามารถสร้างแอปพลิเคชัน “Change agriculturist’s Life (พลิกชีวิตเกษตรกร)” ไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร และหาค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คนต่อการใช้แอปพลิเคชัน เท่ากับ 4.87 ซึ่งการแปลผล

อยู่ในระดับดีมาก