การศึกษาการตรวจสอบคุณภาพของเจลแอลกอฮอล์โดยใช้กฎของสเนลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หัสวัฒ ธีระกุล, ศุภาวรรณ วงศ์สีดำ, ศุภกฤต เจ๊ะนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกเเบบเเละสร้างชุดการทดลองหาความเข้มข้นของสารละลายเจลเเอลกอฮอล์ด้วยค่าดัชนีหักเหของเเสงชุดทดลองที่สร้างขึ้นประกอบด้วยเเหล่งกำเนิดเเสงอย่างง่าย คือ เลเซอร์พอยเตอร์ เเผ่นโปรเเทคเตอร์สำหรับวัดค่ามุมทางเรขาคณิต เเละกล่องพลาสติกใสสำหรับใส่สารละลายเจลเเอลกอฮอล์ เนื่องจากปัจจุบันโลกของเราอยู่ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID - 19 การหมั่นล้างมือทำความสะอาดโดยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งจะต้องมีความเข้มข้น 70 % ขึ้นไป โดยปัจจุบันทุก ๆสถานที่มักจะมีขวดภาชนะสำหรับบรรจุใส่เจลล้างมือไว้แล้ว แต่ยากต่อการที่จะนำมาตรวจสอบหาความเข้มข้นว่าเจลแอลกอฮอล์นั้นมีความเข้มข้นตามมาตรฐานหรือไม่โดยวิธีการทางเคมี ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะทำการทดสอบหาความเข้มข้นของเจลแอลกอฮอล์ในขวดภาชนะที่ตั้งไว้ระหว่างทางเข้าอาคารทั้ง 4 อาคารของโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ว่าตรงกับมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้หรือไม่ โดยใช้เรื่องค่าของดัชนีหักเหแสงของสาร ซึ่งเป็นการทดลองที่ทำได้ไม่ยากและเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาในวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ใช้ในการใช้งานชีวิตประจำวัน