การศึกษาเปรียบเทียบการย่อยสลายพลาสติกด้วยเอนไซม์จากเห็ดนางรมสายพันธุ์ในประเทศไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิสโขท์ เจ่าสกุล, ภัทรานิษฐ์ หอมสะอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภา อาสิงสมานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยสลายพลาสติกชนิดต่างๆของเอนไซม์จากเห็ดนางรมพันธุ์ต่างๆ

เพื่อค้นหาสายพันธุ์เห็ดนางรมที่มีประสิทธิภาพและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการย่อยพลาสติกได้ดีที่สุด เพื่อทำให้มีวิธีการทำลายขยะพลาสติกที่หลากหลายมากขึ้น และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาหรือหาวิธีการในการย่อยสลายพลาสติก