การเก็บขยะด้วยระบบการเเจ้งเตือนผ่านApplications

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล อินเหล็ง, ธัญสิริ หุนตระกูล, สุเมธ อ่องเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต อธิวาส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานเรื่องการเก็บขยะตัวระบบการแจ้งเตือนผ่าน Applications (Garbage Collection by application) จากการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บขยะพบว่าการเก็บขยะเป็นการรวบรวมขยะมูลฝอยที่ใส่ไว้ในภาชนะเพื่อรอพนักงานเก็บขยะมูลฝอยมาเก็บขนไปเทใส่รวบรวมในรถบรรทุกขยะเพื่อที่จะขนส่งต่อไปยังสถานกำจัดขยะมูลฝอยจึงนำมาสู่การทำโครงงานเกี่ยวกับการเก็บขยะโดยการแจ้งเตือนผ่าน application เนื่องจากในประเทศไทยมีประชากรมากกว่า ล้านคนและพบในคนทิ้งขยะมากกว่ากิโลกรัมต่อวันทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งขยะขยะล้นพื้นที่ไม่มีใครมาช่วยจัดเก็บ จึงนำมาศึกษาเเล้วพัฒนาเพื่อช่วยในการจัดการปัญหา