เกมScrabbleสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัตตา ศรีทับไทย, ธนวรรณ พรรณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้ การรู้คำศัพท์ช่วยให้สื่อความหมายได้ดี และการที่จำคำศัพท์ได้มากจะทำให้สามารถสื่อ ความหมายได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้จัดทำจึงได้นำเกม Scrabble ซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับการต่อคำชนิดหนึ่ง ที่มีผู้เล่นระหว่าง 2-4 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อออกแบบและสร้างเกม scrabble ที่เหมาะสำหรับผู้พิการทางสายตา(2)เพื่อหาประสิทธิภาพในการประมวลผลความถูกต้องของการสัมผัสอักษรเบรลล์บนเบี้ยอักษรเบรลล์ และกระดาน scrabble โดยแบ่งวิธีการทดลองได้ ดังนี้ ตอนที่ 1 ออกแบบและสร้างกระดาน scrabble ซึ่งผู้จัดทำได้ออกแบบกระดานและเบี้ยตัวอักษรของเกมScrabble โดยใช้วัสดุเป็นแผ่นอะคริลิค กระดานมีขนาด 42.1 x 42.1 เซนติเมตร มีช่องสำหรับวางเบี้ยตัวอักษรจำนวน 225 ช่อง มีตะแกรงสูง 2 มิลลิเมตรวางอยู่ด้านบนของกระดาน และออกแบบเบี้ยตัวอักษรมีขนาด 20x20x4 มิลลิเมตร โดยใช้สติ๊กเกอร์อักษรเบรลล์ติดลงไปบนเบี้ยเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านตัวอักษรบนเบี้ยได้ และผู้จัดทำได้นำการประมวลผลภาพ(Image processing) มาใช้ในการตรวจจับเบี้ยตัวอักษรที่วางลงไปในกระดาน และทำการทดสอบความแม่นยำในการประมวลผลการสัมผัสตัวอักษรทั้ง 26 ตัว ในเวลา 3 วินาที ซึ่งผลการทดลองจะเห็นได้ว่า พยัญชนะ I J และ O Q มีผลความแม่นยำต่ำกว่าตัวอักษรอื่นๆ เนื่องจากพยัญชนะมีลักษณะใกล้เคียงกัน และทำการการทดสอบระยะเวลาในการประมวลผลคำศัพท์ที่มีพยัญชนะภาษาอังกฤษในศัพท์ทั้ง 26 ตัว จำนวน 5 คำ พบว่า คำศัพท์ คำว่า ACQUIRE มีร้อยละความถูกต้องร้อยละ 66.5, คำว่า BOUND และ JUMP มีร้อยละความถูกต้องร้อยละ 83.5, คำว่า MIRAGE และ FLASH มีร้อยละความถูกต้องร้อยละ 100 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าคำศัพท์ใดที่มีลักษณะพยัญชนะที่ใกล้เคียงกับพยัญชนะตัวอื่นๆ จะทำให้ค่าร้อยละความถูกต้องลดลง และตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพในการประมวลผลความถูกต้องของการสัมผัสอักษรเบรลล์บนเบี้ยอักษรเบรลล์ ทำการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านอักษรเบรลล์บนเบี้ยจากผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านอักษรเบรลล์ได้ถูกต้อง และทำการศึกษาระยะเวลาที่กระดานscrabbleสามารถประมวลผลได้ถูกต้องและแม่นยำ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถให้ผู้เล่นที่มีสายตาปกติ และผู้พิการเล่นได้ จึงไม่มีผลการทดลองดังกล่าว