เกมกบกระโดด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลกฤต อุปนิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ ตาลจรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ของลำดับในการเคลื่อนย้ายกบกระโดดและการประยุกต์ใช้ในการขนส่ง เพื่อศึกษาจำนวนครั้งในการกระโดดของกบกับจำนวนตัวกบ ศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนครั้งในการกระโดดของกบกับจำนวนกบและจำนวนใบบัว ซึ่งความสัมพันธ์ที่ได้จากการทดลองมีดังนี้

  1. ศึกษาความสัมพันธ์จำนวนครั้งการกระโดดของกบกับจำนวนตัวกบ โดยแบ่งกบออกเป็นสองฝั่งและเพิ่มจำนวนกบทั้งสองข้างซึ่งจำนวนกบทั้งสองข้างแตกต่างกันและจำนวนใบบัวต้องมากกว่าจำนวนกบที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาพบว่าเกิดความสัมพันธ์ในการเคลื่อนย้ายกบ คือ am = m2 + 2m + mn + n เมื่อ am แทน จำนวนครั้งที่กระโดด , m แทนจำนวนกบฝั่งซ้าย และ n แทนจำนวนกบสองฝั่งที่ต่างกัน

  2. ศึกษาความสัมพันธ์จำนวนครั้งการกระโดดของกบกับจำนวนกบและจำนวนใบบัว โดยการแบ่งกบออกเป็นสองฝั่งและเพิ่มจำนวนกบทั้งสองข้างซึ่งกบทั้งสองข้างต้องมีจำนวนเท่ากันและเพิ่มจำนวนใบบัว จากการศึกษาพบว่าเกิดความสัมพันธ์ในการเคลื่อนย้ายกบ คือ ax = x2 + 2xy เมื่อ ax แทนจำนวนครั้งที่กบกระโดด , x แทน จำนวนใบบัวที่ว่าง และ y แทนจำนวนกบฝั่งขวา

  3. จากผลการศึกษาที่ได้ นำสูตรทั่วไปของลำดับมาประยุกต์ใช้กับกิจการการท่องเที่ยวโดยให้ am แทนจำนวนครั้งที่มากที่สุดที่ไกด์สามารถรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ ใบบัวแทนไกด์ และกบแทนกลุ่มนักท่องเที่ยว จากที่กล่าวมาทั้งหมด เราสามารถนำมาประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัททัวร์ หรือรายรับของไกด์ได้