อุปกรณ์แปลงสีและค่า pH ในการไทเทรตกรด-เบส สำหรับผู้ที่เป็นโรคตาบอดสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร ลายภูคำ, พิชญ์ญากุล มะลิรส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในเรื่องที่ผู้จัดทำได้มีความสนใจเป็นพิเศษ คือ ความผิดพลาดของผู้ที่มีความบกพร่องในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสีอินดิเคเตอร์ด้วยสายตา และการไทเทรตกรดเบสในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการทดลองของนักเรียนในห้องปฏิบัติการ หรืองานวิจัยระดับสูงที่อาจจะมีความผิดพลาดในการทดลองบ้าง ซึ่งในจัดทำโครงงานครั้งนี้ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาการใช้เซนเซอร์ที่มีความสามารถในการวัดค่า pH ของกรด-เบส และเซนเซอร์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบสี มาจัดทำเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว