ประสิทธิภาพของนาโนฟิลเตอร์จากแหนแดงต่อการดูดซับไอออนของโลหะตะกั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาติโมกข์ สหะพล, ฟ้าใส ตั้งสุนทรวิวัฒน์, ธีรนาฏ กันต์พิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัตน์ ดำเกาะ, รัฐพล รังกุพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรตีนเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการจับกับโลหะที่มีประจุบวกได้ดี การนำโปรตีนมาพัฒนาเป็นวัสดุที่ใช้ในการจับโลหะอันตรายในแหล่งน้ำจึงเป็นอีกทางเลือกของการบำบัดน้ำเสีย โครงงานนี้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุผสมระหว่างไนลอนและเซอีน (Zein) ซึ่งเป็นโปรตีนจากข้าวโพดในการนำไปทำเป็นสารละลายพอลิเมอร์ที่จะนำไปเข้าเครื่อง electrospinning เพื่อขึ้นรูปเป็นเส้นใย โดยมีการสร้างโพลีเมอร์ที่แตกต่างกัน 2 สูตร คือ สูตรที่ 1 เซอีน 28% น้ำหนักต่อปริมาตร ในกรดฟอร์มิก (Formic Acid, FA) 0.6 กรัม เอทานอล 7.5 มิลลิลิตร และกรดอะซิติก (Acetic Acid, HAc) 2.5 มิลลิลิตร และสูตรที่ 2 เซอีน 28% น้ำหนักต่อปริมาตร ไนลอน (Nylon-6) 9% น้ำหนักต่อปริมาตร ในกรดฟอร์มิก 7.5 มิลลิลิตร และกรดอะซิติก 2.5 มิลลิลิตร จากนั้นนำสารละลายทั้งสองไปขึ้นรูปเป็นแผ่นนาโนฟิลเตอร์ โดยใช้เวลาในการขึ้นรูปเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยใช้อัตราการไหล 1.5 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ความต่างศักย์ 20 กิโลโวลต์ ระยะห่างจากปลายเข็มถึงฉากรับ 15 เซนติเมตร ทำให้ได้เส้นใยที่มีขนาด 191.634 และ 232.288 นาโนเมตร ตามลำดับ