การยับยั้งเชื้อรา Fusarium sp. สาเหตุ​เกิดโรคเหี่ยวในพืชมะเขือเทศด้วยเชื้อราปฏิปักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชพร เด็นหลี, เดียร์ลี คิดติ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิถี ร่มลำดวน, มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การยับยั้ง​เชื้อรา Fusarium​ sp. ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์​ที่คัดเลือกจากผิวใบพืชมะเขือเทศ​ต้นที่ไม่ก่อโรคด้วยวิธี hyphal tip isolation จากนั้นจึงนำเชื้อราที่คัดเลือกมาไปทดสอบคุณสมบัติ​ในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium​ sp.ที่ก่อโรคเหี่ยวพืชมะเขือเทศในห้องปฏิบัติการ​ด้วยวิธีDual culture เมื่อได้เชื้อราที่มีประสิทธิภาพ​ในการยับยั้งแล้วจึงไปทำการทดลองทดสอบผลของเชื้อราปฏิปักษ์​ต่อการงอกของต้นมะเขือเทศ​ในโรงเรือน​