การพัฒนาการใช้ถ่านชีวภาพจากเปลือกผลไม้เพื่อการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุตาภัทร จงค้ำกลาง, นลินี คร้ามยิ้ม, นันท์นพิน เหล่าวงศ์พุทธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการใช้ถ่านชีวภาพจากเปลือกผลไม้เหลือใช้ ในการดูดซับซัลไฟด์ไอออนที่ปนเปื้อนในน้ำเสียของคลองบริเวณโรงเรียนศึกษานารี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการทิ้งเศษอาหารจากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำ โดยมีการใช้ถ่านชีวภาพจากเปลือกผลไม้เป็นตัวดูดซับและมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับซัลไฟด์ไอออนที่ปนเปื้อนในน้ำ ได้แก่ พีเอช น้ำหนักของตัวดูดซับและระยะเวลา