การศึกษาประสิทธิภาพเร่งโตของพืชด้วยน้ำหมักชีวภาพจากน้ำซาวข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญจิรา คงสุข, พัชรินทร์ บุญล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันทั้งภาคครัวเรือนและเกษตรกรต่างหันมาใช้น้ำหมักชีวภาพในการทำการเกษตรแทนการใช้สารเคมี และมีการคิดค้นมากกว่า100 สูตร ผู้ศึกษามีความสนใจในน้ำหมักชีวภาพจากน้ำซาวข้าว เนื่องจากน้ำซาวข้าวหาได้ง่าย ตามครัวเรือน และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าน้ำซาวข้าวมีสารอาหารในตัวเองและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และการนำมาทำน้ำหมักชีวภาพจะช่วยเพิ่มความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ได้ เดิมทีเพียงแค่น้ำซาวข้าวก็สามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้ แต่การนำมาทำน้ำหมักชีวภาพจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น ผู้ศึกษาจึงเกิดความสงสัยว่าปัจจัยใดที่ทำให้น้ำหมักชีวภาพจากน้ำซาวข้าวช่วยเร่งโตของพืชได้ และสามารถเร่งโตได้จริงหรือไม่ ผู้ศึกษาจึงจะทำการทดลองเพื่อหาปริมาณจุลินทรีย์และแบคทีเรียประเภทต่างๆที่ช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับดินเพื่อไปเป็นสารอาหารให้กับพืชที่อยู่ภายในน้ำหมักชีวภาพจากน้ำซาวข้าวที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้นตามสูตรที่ภาคครัวเรือนใช้ในการทำการเกษตร และตรวจสอบปริมาณสารอาหารและค่าความเป็นกรด-ด่างภายในดินของพืชที่รดด้วยน้ำและน้ำหมักชีวภาพจากน้ำซาวข้าว นำมาเปรียบเทียบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเร่งโต ว่ามีความประสิทธิภาพแตกต่างกันมากน้อยเท่าใด และผู้ศึกษาคาดว่าการใช้น้ำหมักชีวภาพจากน้ำซาวข้าวจะมีประสิทธิภาพในการเร่งโตได้ดี และช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีกว่าการใช้น้ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม