เครื่องกรองน้ำไฟฟ้าแบบพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติรส ไพรพยอม, ฐากูร ชิตจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เครื่องกรองน้ำมีราคาสูง เมื่อชำรุดก็ไม่สามารถซ่อมแซมด้วยตัวเราได้ จึงต้องซื้อเครื่องใหม่หรือส่งให้ช่างซ่อม ทำให้เสียเงินเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่อื่นได้ กลุ่มของพวกเราจึงคิดค้นเครื่องกรองน้ำไฟฟ้าสามารถเพิ่มพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และชาร์จด้วยเพาเวอร์แบงค์ ซ่อมแซมได้ง่ายโดยแก้ไขในจุดที่เสียหายโดยตรงและสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ด้วยตนเอง ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและมีขนาดกะทัดรัด สามารถพกพาไปยังสถานที่ๆมีน้ำไม่ถูกสุขอนามัยเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้