เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแหล่งน้ำพุร้อนโดยใช้โลหะไนตินอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนนันท์ วรรณบวรณ์, ปวันรัตน์ เฟื่องฟุ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์, รุ่งดาว อ้นชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โโลหะไนตินอล (Nitinol) เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถจำรูปร่างได้เมื่อได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งคุณสมบัติพิเศษข้อนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายในด้านต่างๆ เช่น นำมาทำเป็นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรม มีการนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรม และการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโลหะไนตินอลจำเป็นต้องให้พลังงานความร้อนตลอดเวลา เพื่อทำให้โลหะเปลี่ยนรูปร่างและสามารถหมุนเครื่องยนต์เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า โดยทั่วไปจะมีการต้มน้ำ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและเป็นการสิ้นเปลืองก๊าซหุงต้ม (LPG) หรือพลังงานไฟฟ้า ทีมผู้พัฒนาเล็งเห็นว่าการใช้แหล่งพลังงานสะอาดไม่ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร โดยแหล่งพลังงานสะอาดจากธรรมชาติที่สามารถให้ความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง คือ น้ำพุร้อน (Hot spring) จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นทีมผู้พัฒนาจึงมีความสนใจที่จะสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแหล่งน้ำพุร้อนโดยใช้โลหะไนตินอลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยวิเคราะห์ผลการทดลองจากจำนวนขดลวดโลหะไนตินอล ความต่างศักย์และค่ากระแสไฟฟ้าที่เครื่องยนต์ผลิตได้ รวมถึงการคำนวณค่าทอร์คและค่าโอเมกา