การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายผู้พิการในรถเข็นผู็พิการต้นแบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญเกล้า พรหมสมบัติ, พิชญุตม์ ฟุ้งไพศาลพงศ์, ญาดาพัฒน์ คล้ายรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญา สุริยาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้พิการในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการสัมภาษณ์ผู้พิการ

และผู้ดูแลผู้พิการ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้พิการ ท าให้คณะผู้จัดท าประดิษฐ์

รถเข็นที่สามารถพับที่พักแขนเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเคลื่อนย้ายผู้พิการออกทางด้านข้างของรถเข็นได้

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือเพื่อผลิตต้นแบบรถเข็นที่สามารถช่วยเหลือผู้ดูแลในเรื่อง การเคลื่อนย้าย

ผู้พิการ และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบต่างๆ ในการเคลื่อนย้ายผู้พิการของรถเข็นที่

ประดิษฐ์ขึ้น มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ขั้นตอนแรกได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้พิการและผู้ดูแลผู้

พิการ จ านวน 4 ท่าน และน าข้อมูลที่ได้มาประดิษฐ์รถเข็นต้นแบบ จากนั้นน าไปทดลองหา

ประสิทธิภาพโดยการเปรียบเทียบพลังงานและเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้พิการ ผลการทดลอง

พบว่า เวลาในการเคลื่อนย้ายออกทางด้านข้างโดยเปิดที่พักแขนใช้เวลาน้อยที่สุด และสามารถช่วย

ผู้ดูแลลดพลังงานในการเคลื่อนย้ายผู้พิการได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานในการ

เคลื่อนย้ายแบบต่างๆ