จัยสถิติ“ความรู้ผลกระทบการปฏิบัติตัวและความเครียดดของนักเรียนและนักศึกษาที่มีต่อสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรชนก ดวงบุญช่วย, มาริสา บำรุงศิลป์, อัมพวรรณ เสงี่ยมรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญา สุริยาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานชีววิทยาฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจ “ความรู้ ผลกระทบ การปฏิบัติตัวและความเครียดของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19” โดยรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนและนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 560 คน

ผลการสำรวจนำมาเพื่อใช้ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความรู้สึก รวมไปถึงแนะแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบด้านสุขภาพจิตให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลายและระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาความเครียดและวิตกกังวล ที่เกิดจากการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) และการเรียนออนไลน์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และโครงงานนี้ยังสามารถเป็นตัวชี้วัดว่านักเรียนและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อการระบาดของCOVID-19 ได้มากน้อยเพียงใด

ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า COVID-19มีผลกระทบต่อจิตใจนักเรียนนักศึกษามากเป็นระดับที่4 และผลกระทบคืออารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เป็นอันดับแรก รองลงมาคือไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งปกติที่ต้องทำได้ ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้นนี้สามารถนำไปใช้และพัฒนาต่อได้ในภายภาคหน้า

This Biology Project was conducted to survey “Knowledge, Impact, Behavior, and Stress of Students during the COVID-19 Pandemic Situation”. The participants were 560 high school students and undergraduates.

The survey was employed to study mental health and feelings. It also guides how to prevent mental health impacts for high school and graduate students. The organizations that involve in students' well-being can use the finding to observe the problems of stress and anxiety caused by living in a New Normal lifestyle and studying online for a long time. This project can also be an indicator of students' knowledge and understanding of the COVID-19 outbreak.

The results of this study found that most of the students agree that COVID-19 has effects on their mental health. The first effect is the mood changes, followed by the inability to focus on the things that need to be done. Moreover, the data analysis of this problem can be used and further developed in the future.